Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej rozpoczynało w 1991 roku od działalności teatralnej, następnie reagując na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi systematycznie modyfikowało program mający na celu wielokierunkowy rozwój twórczości. Jego celem jest nie tylko promocja szeroko rozumianej twórczości (w tym dziedzin niekonwencjonalnych, oryginalnych, trudnych do zrealizowania w szkole czy w innych ośrodkach kulturalnych), ale także kształcenie liderów młodzieżowych oraz popularyzacja inicjatyw niedochodowych, altruistycznych na rzecz własnego środowiska i społeczności lokalnej. Opieramy się na pracy młodych wolontariuszy. Zorganizowaliśmy łącznie kilkaset imprez kulturalnych, wydaliśmy kilkadziesiąt publikacji (tomików poezji, gazetek i biuletynów). Prowadzimy także Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

    Niektóre z działań podjętych przez Stowarzyszenie przed laty przerodziły sie już w tradycję. Stało się tak między innymi z "Ogulnocieszyńskom Matórom na Rynkó", która od lat co roku gromadzi na cieszyńskim rynku rzeszę ludzi chcących solidaryzować się z piszącymi w tym samym czasie prawdziwy egzamin maturzystami. Warto w tym miejscu podkreślić rozpiętość wiekową uczestników naszego happeningu która wacha się pomiędzy szóstym a osiemdziesiątym rokiem życia.

    Niewątpliwie najważniejszą doroczną imprezą organizowaną przez SCMT jest Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodzieży, którego pierwsza edycja miała miejsce w 1996 roku. Festiwal jest formą otwartej, nieskrępowanej kilkudniowej prezentacji dorobku młodzieży. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi uczestniczą w nim grupy teatralne, muzyczne, plastycy, fotograficy i inni młodzi twórcy oraz wolontariusze.