Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło w Strumieniu, projekt Szlakiem historycznych ścieżek po Żabim KrajuŚwietlica Środowiskowa w Pruchnej, projekt Young DirectorsCentrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskego w Dzięgielowie, projekt: "Summer" po angielskuPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Cieszynie, projekt: Pokażę, że potrafię
strona główna   |    idea   |    o nas   |    konkursy   |    projekty   |    partnerzy   |    forum   |    kontakt
   OGŁOSZENIE   |    REGULAMIN   
  <

OGŁOSZENIE KONKURSU 2011

data ogłoszenia: 01/08/2011

Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodziezy Twórczej we współpracy z
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE VII"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Założenia i cel konkursu w 2011 roku

W VII edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program "Działaj Lokalnie" to już ponad 4.000 zrealizowanych projektów oraz ponad 18,3 miliona złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

Kto może ubiegać się o dotacje?

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub uczniowskich klubów sportowych czy ludowych klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich.
 • oddziały terenowe stowarzyszeń mające siedzibę na terenie objętym konkursem i posiadające pełnomocnictwo do zawierania umów oraz prowadzące własną księgowość,
 • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców, jak i realizatorów1), jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:

 • mają siedzibę w gminach:
  Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice

 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Sposób wyłaniania grantobiorców

Ośrodek "Działaj Lokalnie"/ Lokalna Organizacja Grantowa dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:

 1. projekt został złożony w terminie, tj. do 9 września 2011, decyduje data stempla pocztowego.
 2. projekt jest napisany według formularza wniosku Programu "Działaj Lokalnie VII" 2011, jest czytelny i kompletny.
 3. projekt jest złożony przez fundację lub stowarzyszenie (bądź jej/jego oddział) lub grupę nieformalną, w której imieniu występuje organizacja lub uprawniona instytucja posiadająca osobowość prawną.
 4. organizacja/instytucja ubiegająca się o dotację załączyła do wniosku dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnej lub stosowne pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.
 5. projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości), która mieści się w zasięgu działania ODL/LOG, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, koła, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL/LOG.
 6. siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL/LOG.
 7. projekt dotyczy aktywizowania lokalnych społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego.
 8. harmonogram minimum 3-miesięcznego, max 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 października 2011 a 31 marca 2012 roku.
 9. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
 10. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
 11. organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.


PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu 2011     Wniosek o dotację 2011     Budżet do wniosku 2011 (xls) (ods)


LOGA DO POBRANIA
Aby pobrać logo prosimy o kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybranym pliku i wybranie opcji "Zapisz... jako"

Logo Działaj Lokalnie     Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności     Logo Akademii Rozwoju Filantropii     Logo SCMT