Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło w Strumieniu, projekt Szlakiem historycznych ścieżek po Żabim KrajuŚwietlica Środowiskowa w Pruchnej, projekt Young DirectorsCentrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskego w Dzięgielowie, projekt: "Summer" po angielskuPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Cieszynie, projekt: Pokażę, że potrafię
strona główna   |    idea   |    o nas   |    konkursy   |    projekty   |    partnerzy   |    forum   |    kontakt
   OGŁOSZENIE   |    REGULAMIN   
  <

REGULAMIN KONKURSU 2011

Założenia i cel konkursu w 2011 roku

W VII edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 • W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe, 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program "Działaj Lokalnie" to już ponad 4.000 zrealizowanych projektów oraz ponad 18,3 miliona złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

Kto może ubiegać się o dotacje?

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub uczniowskich klubów sportowych czy ludowych klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich.
 • oddziały terenowe stowarzyszeń mające siedzibę na terenie objętym konkursem i posiadające pełnomocnictwo do zawierania umów oraz prowadzące własną księgowość,
 • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub  jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców, jak i realizatorów), jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:

 • mają siedzibę w gminach: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice,
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Sposób wyłaniania grantobiorców

 • Ośrodek "Działaj Lokalnie"/ Lokalna Organizacja Grantowa dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
 • projekt został złożony w terminie, tj. do 09.09.2011.
 • projekt jest napisany według formularza wniosku Programu "Działaj Lokalnie VII" 2011, jest czytelny i kompletny.
 • projekt jest złożony przez fundację lub stowarzyszenie (bądź jej/jego oddział) lub grupę nieformalną, w której imieniu występuje organizacja lub uprawniona instytucja posiadająca osobowość prawną.
 • organizacja/instytucja ubiegająca się o dotację załączyła do wniosku dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnej lub stosowne pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.
 • projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości), która mieści się w zasięgu działania ODL/LOG, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, koła, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL/LOG.
 • siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL/LOG.
 • projekt dotyczy aktywizowania lokalnych społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego.
 • harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 01.10.2011-31.03.2012.
 • przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
 • kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
 •  organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
 •  projekt wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej.
 •  z otrzymanej dotacji finansować nie można:
 • udzielania pożyczek,
 • przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,
 • celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
 • działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów,
 • zakupu środków trwałych, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
 • bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
 • inwestycji (np. >zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
 • podatku VAT, jeśli istnieje możliwość odzyskania tego podatku z Urzędu Skarbowego,
 • tworzenia kapitału żelaznego organizacji,
 • zagranicznych wycieczek i wyjazdów,
 • podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw,
 • finansowania podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej Lokalnej Komisji Grantowej powołanej przy ODL/LOG. W skład Komisji wchodzą lokalne autorytety i eksperci.
 • Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
 • odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
 • szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego.
 • zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu.
 • jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność.
 • mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań.
 • opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 • planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
 • gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
 • mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
 •  
 • Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwracać będzie także uwagę na doświadczenie organizacji w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania, preferując organizacje rozpoczynające naukę pozyskiwania takich środków.
 • Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. ODL/LOG na wniosek Komisji będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.
 • Łączna pula przeznaczona na granty w 2011 roku wynosi: 29 700 zł, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w miejscowościach powyżej ok. 20 tysięcy mieszkańców może wynieść max. 5000 zł. Do tej puli nie są wliczane projekty składane przez organizacje z miejscowości powyżej ok. 20 tysięcy mieszkańców, a realizowane w społecznościach wiejskich.

Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy. W przypadku gdy projekt realizowany będzie przez grupę nieformalną, ma ona obowiązek podpisania umowy o współpracy z instytucją lub organizacją, która w jej imieniu złożyła wniosek do konkursu. Umowa taka powinna obejmować m.in. zasady współpracy i regulować kwestie własności ew. majątku grupy nieformalnej powstałego w skutek realizacji projektu.

Termin nadsyłania wniosków

Wnioski (w 2 egzemplarzach) powinny dotrzeć do siedziby OŚRODKA "DZIAŁAJ LOKALNIE"/LOKALNEJ ORGANIZACJI GRANTOWEJ do dnia 09.09.2011 roku na adres:
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, 43-400 Cieszyn, ul. Srebrna 1a
Decyduje data stempla pocztowego
Dodatkowo prosimy o przesłanie wniosków e-mailem na adres: biuro@scmt.cieszyn.pl 
Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski kompletne (z wymaganymi załącznikami), czytelne i złożone w terminie. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.


PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu 2011     Wniosek o dotację 2011     Budżet do wniosku 2011 (xls) (ods)


LOGA DO POBRANIA
Aby pobrać logo prosimy o kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybranym pliku i wybranie opcji "Zapisz... jako"

Logo Działaj Lokalnie     Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności     Logo Akademii Rozwoju Filantropii     Logo SCMT