Latająca Akademia Sztuk (LAS)

Objazdowe zajęcia edukacyjne rozwijające aktywność twórczą młodych ludzi. Oparte na sprawdzonym, podczas realizacji Programu Aktywizacji Młodzieży, systemie cyklicznych zajęć warsztatowych. Jest próbą przeniesienia doświadczeń SCMT w pracy z dziećmi i młodzieżą w mieście Cieszynie na działania w pozostałych gminach powiatu cieszyńskiego. Program był wspierany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Fundację J&S Pro Bono Poloniae, a także Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży

Klub działa w ramach Programu Aktywizacji Młodzieży. W ramach klubu organizowane są zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, literackie itp.), wspierane są autorskie inicjatywy młodzieżowe oraz działa pracownia komputerowa ze stałym dostępem do internetu. W okresie wakacyjnym dodatkowo organizowane są półkolonie "Twórcze Lato" dla dzieci. Program był wspierany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Program Aktywizacji Młodzieży

To zmodyfikowana wersja Programu Wielokierunkowego Rozwoju Twórczości Młodzieży. Jest naszym nadrzędnym programem, działającym od 1994 roku. Koordynuje przygotowanie oraz realizacje projektów mających na celu rozwój zainteresowań, zdolności artystycznych młodzieży oraz inicjuje aktywność młodych ludzi na rzecz społeczności lokalnej. Program ten zawiera szczegółowe programy i projekty.

Program Edukacji Plastycznej

Zajęcia dla młodzieży szkół średnich, których celem jest poznawanie różnych technik plastycznych, są prowadzone w ramach praktyk przez studentów starszych lat Wychowania Plastycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tematyka zajęć wynika bezpośrednio z potrzeb młodzieży i przebiega dwukierunkowo: dla osób chcących rozwijać własne zainteresowania i dla osób, które wybierają się na uczelnie plastyczne. Równolegle organizowane są: cykl plenerów plastycznych "Cztery pory roku" oraz wystawy prac własnych i artystów spoza regionu.

Program Edukacji Teatralnej

Funkcjonuje od 1994 roku, realizowany jest poprzez projekt Amatorska Szkoła Teatralna. Polega na organizowaniu praktycznych zajęć teatralnych dla młodzieży, doskonalących warsztat aktorski. Obejmuje udział w etiudach, happeningach, małych formach dramatycznych, realizacje przedstawień teatralnych, wyjazdy na warsztaty, spotkania i  spektakle teatralne poza Cieszynem.

Program Edukacji Literackiej

Program ten jest realizowany poprzez Projekty Wydawnicze. SCMT w swoim dorobku posiada publikacje promujące twórczość literacką.

European Voluntary Service

Projekt Wolontariatu Europejskiego umożliwia młodemu człowiekowi pracę w charakterze wolontariusza w innym kraju przez określony czas, na ogół od 6 do 12 miesięcy. Prace prowadzone w ramach wolontariatu mogą dotyczyć takich dziedzin i aspektów jak środowisko naturalne, sztuka i kultura, zajęcia z dziećmi, młodzieżą lub osobami starszymi, dziedzictwo czy sport i zajęcia w czasie wolnym.

Make a connection "Przyłącz się"

Trzyletni program wspierający działalność młodzieżowych grup wolontariuszy w działaniach na rzecz społeczności lokalnych. Program zawiera m. in. trzy konkursy grantowe na inicjatywy młodzieżowe, organizację konferencji. SCMT jest przedstawicielem programu na połowę województwa śląskiego. Obecnie jest to program ogólnopolski Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Akademia Współpracy

AKADEMIA WSPÓŁPRACY. Doskonalenie mechanizmów współpracy gminy Cieszyn i organizacji pozarządowych. Projekt podejmuje działania wspierające budowę lokalnego partnerstwa samorządu i lokalnej społeczności.