(jednolity tekst Statutu uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27.04.2006 r.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie pod nazwą "Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej", zwane dalej Stowarzyszeniem Młodzieży, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 9, poz.873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§ 2
1. Stowarzyszenie Młodzieży ma prawo używania skróconej formy nazwy SCMT.
2. Stowarzyszenie Młodzieży ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.
§ 3
1. Stowarzyszenie Młodzieży posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie Młodzieży powołuje się na czas nieokreślony.
§ 4
Stowarzyszenie Młodzieży może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń realizujących podobne cele.
§ 5
1. Siedzibą Stowarzyszenia Młodzieży jest miasto Cieszyn.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz mieszkańców Cieszyna, powiatu cieszyńskiego i województwa śląskiego.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji celów statutowych.

II. Cele i zadania SCMT

§ 6
Celem Stowarzyszenia Młodzieży jest:
1. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ochrona ich wolności i praw,
2. prowadzenie działań z zakresu kultury, edukacji, oświaty, sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych w tym osób niepełnosprawnych,
3. wspieranie systemów wychowawczych i edukacyjnych placówek oświatowych w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
4. pomoc społeczna oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowana na zwiększanie ich szans na rozwój indywidualny i poprawę warunków życia,
5. realizacja inicjatyw wspierających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych.
§ 7
Cele statutowe realizowane będą w szczególności poprzez:
a) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów i projektów autorskich ukierunkowanych na dzieci i młodzież,
b) wypowiadanie się za pomocą różnych form artystycznych na ważne dla młodych ludzi tematy,
c) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów ukierunkowanych na zwiększanie szans na zatrudnienie młodzieży twórczej i ograniczanie poziomu bezrobocia w tej grupie, w tym poprzez pomoc w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności zarówno warsztatowych jak i organizacyjnych,
d) promowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, edukacji, kulturą fizyczną i rekreacją, w szczególności realizowanych przez młodzież oraz służących jej twórczemu rozwojowi,
e) wspieranie i realizacja przedsięwzięć związanych z różnorodnością kulturową, edukacją regionalną, międzykulturową i rozwijaniem idei tolerancji,
f) czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz rozwijanie kontaktów służących promocji kultury i młodych twórców z regionu cieszyńskiego na Śląsku, w Polsce, w Europie i na świecie,
g) z własnej inicjatywy i na zlecenie: - tworzenie i poszerzanie bazy służącej działalności kulturalnej,
- prowadzenie działalności scenicznej,
- prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej i wydawniczej,
- organizowanie spotkań, dyskusji, szkoleń, konferencji i innych form wielokierunkowego kształcenia,
h) aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
i) organizowanie programów służących poprawie warunków życia i zdrowia, wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, oraz dotyczących form spędzania wolnego czasu, m.in. poprzez organizowanie kolonii, półkolonii, świetlic środowiskowych w tym programy przeciwdziałające uzależnieniom,
j) realizacja projektów oraz udzielanie różnych form pomocy służącej wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży, szczególnie zamieszkujących tereny wiejskie, w tym poprzez aktywizację społeczności lokalnej oraz partnerską współpracę z administracją i innymi podmiotami,
k) działania na rzecz budowy oraz rozwoju społecznego i usługowego otoczenia ludzi młodych, szczególnie młodzieży niepełnosprawnej, poprzez znoszenie barier i utrudnień oraz przygotowanie zaplecza i pomocy środowiskowej,
l) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów związanych z ideą wolontariatu,
m) promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, szczególnie młodzieży,
n) działalność mająca wspierać integrację i reintegracją zawodową kobiet,
o) współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji celów statutowych,
p) finansowanie i rzeczowe wspieranie działań innych podmiotów prawnych i fizycznych, o ile te działania mieszczą się w celu Stowarzyszenia.

III. Członkowie SCMT

§ 8
Członkami Stowarzyszenia Młodzieży mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy mający i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
§ 9
1. Członkiem Stowarzyszenia Młodzieży staje się osoba fizyczna lub osoba prawna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Członkowie-założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z momentem podpisania deklaracji członkowskiej.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia Młodzieży dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 11
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia, a także każda niepełnoletnia, w tym osoby poniżej 16 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych, która zgadza się z założeniami programowymi Stowarzyszenia Młodzieży i zobowiązuje się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia Młodzieży.
§ 12
Prawa członków zwyczajnych:
1. mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia Młodzieży, przy uwzględnieniu następujących warunków:
a) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnej mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia Młodzieży większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) małoletni poniżej 16 roku życia nie posiadają prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz nie posiadają prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia Młodzieży,
2. uczestniczyć w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia Młodzieży,
3. prawo do korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia Młodzieży,
4. prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
5. prawo do informacji o wszystkich decyzjach organów Stowarzyszenia Młodzieży,
6. prawo do występowania z wnioskami, inicjatywami i postulatami,
7. prawo do pracy w grupach zwanych komisjami problemowymi, powołanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Walne Zebranie Członków.
§ 13
Obowiązki członków zwyczajnych:
1. czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia Młodzieży i realizacji jego celów statutowych,
2. przestrzeganie statutu, uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia Młodzieży,
3. chronienie i pomnażanie majątku Stowarzyszenia Młodzieży,
4. regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 14
Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu Młodzieży ustaje z chwilą:
a. dobrowolnego wystąpienia z Stowarzyszenia Młodzieży,
b. skreślenia z listy członków za nie przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia oraz z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok, po uprzednim upomnieniu.
c. Zgonu.
O skreśleniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia Młodzieży. Od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
§ 15
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która świadczy wolę czynnego popierania celów i działalności Stowarzyszenia Młodzieży oraz zadeklaruje opłacanie składek członkowskich nie niższych od stawki opłacanej przez członka zwyczajnego. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu Młodzieży poprzez swego przedstawiciela.
§ 16
Prawa i obowiązki członka wspierającego:
a. prawo udziału we wszystkich działaniach Stowarzyszenia Młodzieży oraz uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym,
b. prawo do korzystania z oferty Stowarzyszenia Młodzieży,
c. członek wspierający obowiązany jest realizować zadania zawarte w § 13 obowiązujące członka zwyczajnego.
Postanowienia Statutu dotyczące ustania członkostwa zwyczajnego zawarte w § 14 mają odpowiednie zastosowanie dla członków wspierających.
§ 17
1. Godność członka honorowego otrzymuje osoba fizyczna za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia Młodzieży.
2. Członek honorowy ma prawo do korzystania ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia Młodzieży oraz zwolniony jest od płacenia składek.
§ 18
1. W przypadku postępowania nie licującego z godnością członka Stowarzyszenia Młodzieży, a także nieprzestrzegania statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia Młodzieży może udzielić członkowi:
a. upomnienia,
b. nagany.
2. Powyższe kary mogą zostać podjęte po uprzednim wysłuchaniu członka i w jego obecności.
§ 19
Od kar uchwalonych przez Zarząd przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młodzieży w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia Młodzieży

§ 20
Władzami Stowarzyszenia Młodzieży są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 21
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Młodzieży jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Młodzieży, Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub Nadzwyczajne.
§ 22
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Młodzieży odbywa się nie rzadziej niż raz w roku i jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, który jest zobowiązany na 14 dni wcześniej powiadomić o tym wszystkich członków Stowarzyszenia Młodzieży, podając datę, miejsce i porządek zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane w przypadkach szczególnej wagi przez Zarząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych. Żądanie lub wniosek powinien zawierać propozycję porządku posiedzenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć nie później niż w ciągu dwu miesięcy od daty wpływu wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia.
§ 23
Kompetencje Walnego Zebrania:
A.
1. ustalania programu działania Stowarzyszenia Młodzieży, a w szczególności głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej,
2. podejmowanie uchwał dotyczących:
a. preliminarza kosztów związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Młodzieży,
b. zmiany statutu Stowarzyszenia Młodzieży lub rozwiązania Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,
c. ustalania wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania,
d. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium członkom Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
5. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia Młodzieży od kar udzielanych przez Zarząd,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. nadawanie członkostwa honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Młodzieży,
8. rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
B.
1. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia Młodzieży, z wyłączeniem uchwał dotyczących zmiany rozwiązania Stowarzyszenia.
2. W przypadku nie przybycia na zebranie połowy członków zwyczajnych wyznacza się (po upływie 30 minut) jego nowy termin. Uchwały jakie zapadają w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych, z wyłączeniem uchwał dotyczących odwoływania władz oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Młodzieży.
3. Walnemu Zebraniu członków przewodniczy Przewodniczący Zebrania a protokół sporządza Sekretarz Zebrania, wybierani każdorazowo spośród obecnych na Zebraniu członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów.
4. W Walny Zebraniu poza członkami Stowarzyszenia Młodzieży mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 24
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia Młodzieży i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia Młodzieży i jego najwyższą władzą wybieraną przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Młodzieży. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
3. Zarząd Składa się z 3-7 osób w tym Prezesa i jest wybierany na okres 3 lat.
4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera ze swojego składu Prezesa.
5. Na wniosek Prezesa, Zarząd wyznacza pozostałym Członkom Zarządu zakresy obowiązków związanych z realizacją zadań określonych w Statucie dla Zarządu, oraz dokonuje zmian zakresu tych obowiązków.
6. Zmiany, uzupełnienie lub rezygnacja członków Zarządu:
a) w razie niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa, rolę tę pełni wyznaczony przez niego Członek Zarządu,
b) w razie rezygnacji Prezesa z pełnienia funkcji, rolę tę pełni wyznaczony przez Zarząd Członek Zarządu, do chwili wyboru Prezesa, c) uzupełnienia Zarządu może dokonać Zarząd w ilości nie większej niż 1/3 stanu osobowego,
d) w przypadku rezygnacji więcej niż 1/3 stanu osobowego Zarządu następuje rozwiązanie i wybór nowego Zarządu.
e) Przepis § 27 stosuje się odpowiednio.
§ 25
Kompetencje Zarządu:
A.
1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
2. zwoływanie Walnego Zebrania przynajmniej raz w roku,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia Młodzieży,
4. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia Młodzieży,
5. podejmowanie uchwał w sprawach wydatków oraz nabywania i zbywania majątku ruchomego Stowarzyszenia Młodzieży, podlegających akceptacji na najbliższym Walnym zebraniu,
6. powoływanie w razie od potrzeby zespołów członkowskich do wykonywania określonych zadań statutowych,
7. koordynowanie prac Stowarzyszenia Młodzieży z działaniami innych podmiotów realizujących podobne zadania, zgodnie z celami statutowymi,
8. określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
9. podejmowanie uchwał dotyczących wyróżniania i karania członków Stowarzyszenia Młodzieży,
10. sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu,
11. przygotowanie projektów uchwał i innych materiałów na Walne Zebranie,
12. występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
13. podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu, w tym odwoływanie Członka Zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji i uzupełnianie składu Zarządu w drodze dokooptowania.
B.
1. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
3. Uchwały i decyzje zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa.
C.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia Młodzieży upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem w granicach umocowania.
2. Pracownicy Stowarzyszenia Młodzieży podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.
3. Zarząd może powołać Dyrektora Biura Stowarzyszenia Młodzieży. W tym przypadku, do zadań Dyrektora należeć będzie w szczególności koordynowanie i kierowanie pracą osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu.
4. Zarząd może uchwałą upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia Młodzieży do podejmowania w imieniu Zarządu niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa pracy dla pracodawcy, z wyłączeniem jednak możliwości składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia Młodzieży.
5. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli finansowej Stowarzyszenia Młodzieży, Zarząd może utworzyć stanowisko Głównego Księgowego.
6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień Zarządu.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia spełniających następujące warunki:
a) nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa,
b) nie są pracownikami Stowarzyszenia podległymi Zarządowi,
c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,
c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję Rewizyjną.
6. Uchwały i decyzje zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład, w wyniku ustania członkostwa jednego członka, w drodze dokooptowania.
8. Przepis § 27 stosuje się odpowiednio.
§ 27
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Młodzieży, w tym Prezes, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zakończyć pełnienie obowiązków przed upływem kadencji:
1. Członkostwo Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
2. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
a) zakończenia kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
b) złożenia rezygnacji,
c) niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia Młodzieży lub naruszenia przepisów prawa lub Statutu Stowarzyszenia Młodzieży.
3. Walne Zebranie Członków odwołuje członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z przyczyn określonych w ust.2, c) i d) w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
4. Udokumentowany wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków, z przyczyn określonych w ust.2, c) i d), może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia Młodzieży.
§ 28
W przypadku odwołania członka władz Stowarzyszenia Młodzieży bądź jego rezygnacji, wyborów uzupełniających dokonuje się zgodnie z zasadami zawartymi odpowiednio w § 24 ust.2 i § 26 ust.2.

V. Majątek SCMT

§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia Młodzieży stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.
2. Na majątek Stowarzyszenia Młodzieży składają się w szczególności:
- wpływy ze składek członkowskich,
- wpływy z wkładów osób fizycznych i prawnych wspierających Stowarzyszenie Młodzieży,
- darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,
- dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia Młodzieży prowadzonej na zasadach i w formie przewidzianych odrębnymi przepisami.
- prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
- odsetki bankowe i inne przychody z kapitału,
- dochody ze zbiórek, aukcji, imprez charytatywnych, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia Młodzieży,
§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia Młodzieży przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.
2. Majątek Stowarzyszenia Młodzieży nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem organizacji dla osób fizycznych oraz organizacji i innych podmiotów, którymi zarządzają osoby bliskie osobom zarządzającym Stowarzyszeniem Młodzieży.
3. Majątek Stowarzyszenia Młodzieży nie może być wykorzystywany lub przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich. W szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.
4. Z majątku Stowarzyszenia Młodzieży nie można dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie.

VI. Działalność gospodarcza

§ 31
Stowarzyszenie Młodzieży może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskiwania środków na realizację celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia Młodzieży służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy z dnia 24.04.03 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia Młodzieży.

§ 32
1. Uchwały o zmianie Statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia Młodzieży podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Uchwały o zmianie Statutu, lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia Młodzieży i przeznaczeniu jego środków, muszą być podjęte większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
3. Likwidację Stowarzyszenia Młodzieży przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.
4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia Młodzieży przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia Młodzieży.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 33
Postanowienia szczegółowe nie objęte niniejszym Statutem mogą być rozstrzygane mocą uchwał Walnego Zebrania.
§ 34
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia Młodzieży i uzyskania osobowości prawnej.
2. Zmiany w Statucie obowiązują z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie ustawy i przepisy.

Cieszyn, dnia 27.04.2006 r.